Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Dofinansowanie dla rolników

eko_unia_logo_big.jpgStowarzyszenie Ekologiczne “Eko-Unia” realizuje projekt pn. „Trwałe zachowanie siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce” Projekt jest współfinansowany ze środków V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Celem strategicznym projektu jest   zachowanie populacji motyli i ich siedlisk chronionych Dyrektywą Siedliskowa na obszarze Południowo Zachodniej Polski na obszarach Natura 2000. Nie jesteśmy w stanie dokonać  tego bez współdziałania z użytkownikami i właścicielami łąk.
Dlatego zapraszamy Was do udziału w projekcie !
W ramach projektu przewidziane są następujące zadania- cele:

-          przywrócenie stanu siedlisk łąk i pastwisk z okresu aktywnej lecz ekstensywnej gospodarki rolnej
-          pomoc w zapewnieniu trwałych źródeł finansowania ochrony łąk
-          współpraca z naukowcami oraz monitoring działań ochronnych i ich efektów
-          wsparcie finansowe, merytoryczne, techniczne oraz edukacja beneficjentów projektu- właścicieli łąk, organizacji pozarządowych, władz gmin.
 W ramach projektu prowadzone będą działania wymagające zgody właścicieli lub dzierżawców łąk cennych przyrodniczo na wspólne z Eko-Unią przedsięwzięcia.
Do nich należeć będzie:
- koszenie inicjalne cennych przyrodniczo łąk( tych, które długo nie były użytkowane)
- karczowania drzew i krzewów na  w/w łąkach
- usuwania roślinności ekspansywnej
- sfinansowania stworzenia planów i wniosków rolnośrodowiskowych umożliwiających uzyskanie przez rolnika płatności RŚ ( przeciętnie ok. 800-900 zł rocznie na każdy hektar działki, niezależnie od dopłat bezpośrednich)
- umożliwienia prowadzenia naukowych działań monitoringowych na w/w łąkach.
 Eko-Unia zobowiązuje się do realizacji  wyżej wymienionych działań i ich sfinansowania  zgodnie z założeniami projektu.
 W wypadku jeśli właściciel nie chce ( nie może) sam gospodarować Eko-Unia może zawrzeć z nim odrębną umowę dzierżawy- opłacać corocznie dzierżawę i przejąć obowiązki wynikające zachowania łąk w dobrej kulturze rolnej oraz zgodnie w wymogami ochrony siedlisk motyli.
 Eko-Unia zobowiązuje się, że wszelkie działania prowadzone będą zgodnie z wymogami prawa krajowego oraz wspólnotowego, a także z poszanowaniem dotychczasowych funkcji oraz kierunków wykorzystania nieruchomości.
 
Właściciel działki w ramach projektu zobowiązuje się do utrzymania trwałości podejmowanych w ramach projektu działań przez okres co najmniej  5lat od jego zakończenia. W szczególności dotyczy to  nie podejmowania zmiany sposobu użytkowania gruntów, na których realizowany jest projekt ochrony motyli i ich siedlisk.
 
Eko-Unia przygotuje też szczegółową listę działań potencjalnie niebezpiecznych i sprzecznych z ochroną motyli i ich siedliskbędących przedmiotem projektu, w formie zaleceń ochronnych przygotowanych dla poszczególnych łąk objętych projektem przy założeniu, że zalecenia te nie mogą być sprzeczne z podstawową funkcją nieruchomości.
 
W celu udzielania szczegółowych informacji dotyczących projektu, korzyści oraz zobowiazań z niego wynikających, pragniemy zorganizowac spotkanie informacyjne na terenie Sokołowic w dogodnym dla Państwa terminie. Udział w spotkaniu nie jest zobowiązujący - zapraszamy do udziału w spotkaniu także włascicieli działek, którzy nie chcą uczestniczyć w projekcie, a pragną jedynie zdobyć informacje na jego temat.
 
Eko-Unia
Tel. 71 344 22 64
  
 

 

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg