Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Obszar LGD

Mapa LGD na szaro.png

Opis obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym opis spójności tego obszaru

Obszar „Doliny Stobrawy” leży w północnej części województwa opolskiego i obejmuje swoim zasięgiem pięć gmin, w tym: cztery gminy powiatu kluczborskiego – gminę Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie i Wołczyn oraz jedną gminę z powiatu oleskiego – gminę Olesno. Wschodnią granicę obszaru stanowią gminy powiatu oleskiego – Gorzów Śląski i Radłów oraz powiaty kłobucki i lubliniecki z województwa śląskiego, na południu graniczymy z powiatem opolskim oraz z gminami Zębowice i Dobrodzień z powiatu oleskiego, na zachodzie
z powiatem namysłowskim, a na północy z powiatem kępińskim z województwa wielkopolskiego i z powiatem wieruszowskim z województwa łódzkiego.

Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 1082,4 km2, a tereny wiejskie stanowią ok. 98 % obszaru. Największe obszarowo są gmina Wołczyn i Olesno. 

Obszar Doliny Stobrawy leży na lekko pofałdowanej Nizinie Śląskiej, nad Stobrawą prawym dopływem Odry. Zdecydowana część obszaru nie przekracza wysokości 250 m n.p.m.

Na terenie LGD znajduje się sieć dróg krajowych 11, 42 i 45 oraz rozwinięta jest sieć kolejowa łącząca linie Katowice – Wrocław, Katowice – Poznań oraz kierunki Częstochowa i Opole.

Obszar Doliny Stobrawy zalicza się do ciepłego Rejonu Nadodrzańskiego i śląskowielkopolskiego regionu klimatycznego. Cechuje go wyraźna przewaga wpływów oceanicznych, zwłaszcza na zachodzie, niższe od przeciętnych amplitudy temperatury, wczesna wiosna i lato oraz łagodna, krótka zima.

Teren Doliny Stobrawy jest w większości zamieszkały przez ludność napływową, co przekłada się na fakt słabej znajomości wielowiekowej tradycji regionalnej (śląskiej), folkloru i charakterystycznej obyczajowości. Obecnie mieszkańcy budują nową tradycję, wracają do kultywowania tradycji znanych na tych terenach dawniej oraz wprowadzają elementy znane w rejonach zamieszkiwania ich rodziców czy przodków.

Na obszarze Doliny Stobrawy występuje wiele bardzo ciekawych obiektów zabytkowych, które świadczą o bogatej przeszłości obszaru i przypominają o średniowiecznych korzeniach miast i wsi.

Najstarsze ślady działalności człowieka na obszarze Doliny Stobrawy sięgają epoki kamienia. Świadczą o tym m.in. znaleziska po pradawnych mieszkańcach regionu (znalezione w okolicach Brun i Kuniowa krzemienne ostrza i kamienne siekiery, naczynia gliniane należące do kultury ceramiki sznurowej) oraz cmentarzysko w Lasowicach Małych z okresu halsztackiego.

Obszar Doliny Stobrawy zamieszkują 60 722 osoby z wyłączeniem miasta Kluczborka (stan na 31,12,2913r.), co stanowi ok. 6 % ludności województwa.

Spójność obszaru

Gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie i Wołczyn tworzą cały powiat kluczborski i tym samym wykazują spójność administracyjną, gmina Olesno sąsiaduje bezpośrednio z gminą Kluczbork i Lasowice Wielkie, tworząc spójność obszarową. Jednocześnie należy podkreślić, że obszar ten jest spójny również pod względem:

Przyrodniczym – dotyczy to nizinnego ukształtowania powierzchni, sieci hydrograficznej, uwarunkowań klimatycznych, gleb, stopnia zalesienia, obiektów cennych przyrodniczo. Pod względem przyrodniczym omawiany obszar jest bardzo jednorodny i nie charakteryzuje się większym zróżnicowaniem.

Geograficznym – dotyczy to położenia gmin w części północnej województwa opolskiego nad rzeką Stobrawą i jej dopływami.

Kulturowym – dotyczy to rodzaju zabytkowych obiektów sakralnych i świeckich (m.in. kościółki drewniane, pałace i parki dworskie, średniowieczne układy urbanistyczne). Punktem wyjścia do jednorodności kulturowej jest wspólna historia gmin.                                           

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg