Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

O nas

 

Rok 2006
Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” powstała 17 lutego 2006r.( nr KRS: 0000251034) jako Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Kluczborskiej „Leader” z siedzibą w Kluczborku 46-200, przy ulicy Katowickiej 1. Działalność Stowarzyszenia wiązała się z rozwojem obszarów wiejskich, poprawą jakości życia mieszkańców, ochroną lokalnych zasobów kulturalno- historycznych, środowiska naturalnego, a także agroturystyki i turystyki wiejskiej. Obszarem działania Stowarzyszenia był teren 4 gmin: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie.
Komitet Założycielski Stowarzyszenia:
·         Iwona Jurczyk
·         Jerzy Woźniak
·         Mariola Szachowicz
·         Adam Ulbrych
·         Wacław Wnątrzak
·         Mariusz Olejnik
·         Iwo Gałecki
·         Władysława Pojda
·          
W związku z odłączeniem się Gminy Byczyna i przyłączeniem do LGD „Górna Prosna”, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Kluczborskiej „Leader” nie otrzymało dofinansowania w ramach schematu
II Pilotażowego Programu „Leader+”.
Działania podejmowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Kluczborskiej „Leader” w 2006 roku:
·Stworzenie strony internetowej Stowarzyszenia
·Przygotowania materiałów i wydanie broszury informacyjnej na temat Programu Leader
i Lokalnej  -Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Kluczborskiej „Leader”
·Organizacja spotkań informacyjnych na temat działalności Stowarzyszenia i Programu „Leader”
Rok 2007
·Na podstawie uchwały Walnego Zebrania z dnia 20 kwietnia Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Kluczborskiej „Leader” zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”.
·W maju nastąpiło zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy LGD „Dolina Stobrawy”,
a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, w celu rozszerzenia współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i mieszkańcami obszarów wiejskich, uzyskaniu wspólnych korzyści w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz szeroko pojętej edukacji, realizacji projektów badawczych.
·W 2007 roku LGD Dolina Stobrawy nawiązała współpracę z dwoma francuskimi Lokalnymi Grupami Działania z regionu Burgundii. Po wizycie francuskiej delegacji w naszym regionie powstały pomysły na wspólne projekty.
·Uczestniczyliśmy również w projekcie RURARTOUR
Rok 2008.
·LGD „Dolina Stobrawy” przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego zorganizowało w Łowkowicach szkolenie dla Grup Odnowy Wsi z terenu LGD, dotyczące tworzenia stowarzyszeń.
·Zmieniono siedzibę Stowarzyszenia, które obecnie mieści się w Kujakowicach Górnych przy ulicy XXX-lecia 5.
·Złożono wniosek do KRS-u o zmianę danych podmiotu w rejestrze oraz o nadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
·Podpisano umowę z Marszalkiem Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego „Wiejskie Klimaty w Dolinie Stobrawy”. Projekt dotyczył przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Wiejskie klimaty”..
·LGD „Dolina Stobrawy” wzięło udział w Wojewódzkich Dożynkach w Byczynie.
·Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na logo Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.
dolina1_0.preview_1.jpg

·Zorganizowano szkolenie dla członków Stowarzyszenia pt. „Aktywizująca rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich”.

·Zorganizowano uroczyste podsumowanie konkursów fotograficznego „Wiejskie klimaty” i na logo.
·Zorganizowano 2 dniowe szkolenie finansowane z projektu „Aktywni z natury” na temat tworzenia i funkcjonowania Eko klubów.
·Uczestniczyliśmy w cyklu szkoleń „Aktywny lider” organizowanym przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
·LGD „Dolina Stobrawy” otrzymało postanowienie z KRS-u w sprawie zmiany danych Stowarzyszenia. Uzyskano wówczas statut Organizacji Pożytku Publicznego.(03.12.2008)
logo_opp.jpg
·Wydano kalendarz prezentujący prace laureatów konkursu fotograficznego „Wiejskie klimaty”.
 Rok 2009
·Uczestnictwo w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z terenu województwa opolskiego, organizowanym przez
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Pakosławicach
 
 
 
P1170139 [320x200].JPG P1170152 [320x200].JPG
 
 
·Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dotacje „Kwitnące Opolskie”.
·Zgłoszono się do akcji „Masz głos – masz wybór 2009”, ogłoszonej przez Fundację im. Stefana Batorego.
·Zorganizowano szkolenia dla branży gastronomiczno-hotelarskiej przy współpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej.
·Uczestnictwo w Konferencji inaugurującej powstanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która odbyła się 25 marca 2009 w UMWO
·Uczestnictwo w Konferencji inaugurującej powstanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która odbyła się 26 marca 2009 w Rudnikach.
·Otrzymanie dotacji w akcji „Masz głos, Masz wybór”, grant w wysokości 2 000 zł.
·Uczestnictwo w szkoleniu związanym z akcją „Masz głos, Masz wybór” w Będlewie pod Poznaniem.
·Wyrażono chęć udziału w projekcie „ Wykorzystanie potencjału terenów wiejskich” w ramach Programu Operacyjnego dla Europy Środkowej ( kontynuacja Interreg IIIB)
·Wzięto udział w warsztatach zorganizowanych przez Polską Zieloną Sieć nt. finansowanie projektów ze środków europejskich dotyczących zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody.
· Wzięto udział w spotkaniu organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów „Fundusze europejskie- skorzystajmy z tej szansy”
·Wzięto udział w regionalnej konferencji „Współpraca Samorządu Województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi”
·Wzięto udział w podróży studyjnej dla LGD do województwa kujawsko -pomorskiego
P4229670 [320x200].JPG P4239763 [320x200].JPG
 
·Wzięto udział w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez OCWIP „Podstawy zarządzania projektami”
·Wyrażono chęć współpracy z LGD Ravakka z Finlandii
·Zorganizowano pobyt delegacji z Austrii na terenie LGD ( w Sołectwie Kuniów)
·Wzięto udział w Majówce Stowarzyszeń
 

P5171135 [320x200].JPG P5171169 [320x200].JPG

·Wzięto udział w szkoleniu dla organizacji pozarządowych z zakresu rachunkowości i finansów
·Uczestnictwo w Dniach Kluczborka podczas Święta Kołocza Śląskiego
·Udział w spotkaniu „Budowanie współpracy pomiędzy sieciami LGD w Polsce” w Krakowie
·Uczestniczono w dwudniowym szkoleniu nt. pozyskiwania funduszy na działalność organizacji cz. II
·Wzięto udział w konferencji nt. możliwości finansowania projektów z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu z RPO WO 2007-2013.
·Współorganizowano spotkanie „ Zatrudniam bez uprzedzeń”
·Zorganizowano wizytę studyjną połączoną ze szkoleniem dla 45 przedstawicieli Grup Odnowy Wsi z województwa Dolnośląskiego.
·Realizowano następujące projekty: Zachwycamy Opolszczyzną trzecią władzę- Kwitnące Opolskie; Stobrawski Inkubator Organizacji Pozarządowych – FIO; Konkurs dla młodzieży - Masz głos, masz wybór; IBM – Reading Companion
·Wzięto udział w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych.
 
DSC02895 [320x200].JPG DSC02896 [320x200].JPG
 
·Wzięto udział w spotkaniu LGD „Tworzenie regionalnej sieci Lokalnych Grup Działania
·Podpisano umowę przyznania pomocy w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w dniu 11 września 2009
·Wzięto udział w Opolskich Targach Organizacji Pozarządowych.
·Wzięto udział w spotkaniu w UMWO dotyczącym projektu „ Listen to the voice of villages”
·Podpisano deklarację partnerstwa z mikroregionem Zahoran
·Przeprowadzono szkolenie aktywizujące mieszkańców - Komorzno (29.09.2009r.)
·Zorganizowano podróż i przeprowadzono szkolenie dla LGD „Górna Prosna”.
·Przeprowadzono spotkanie aktywizujące dla władz Stowarzyszenia
i potencjalnych beneficjentów Osi 4 Leader – Wołczyn (09.10.2009r.)
·Wzięto udział w szkoleniu „Aspekty prawne prowadzenia LGD jako organizacji pozarządowej” 19-20 października 2009r.
·Wzięto udział w szkoleniu „Zarządzanie finansami. Księgowość i Controling w LGD”
·Goszczono delegację z Włoch, którzy są odpowiedzialni za koordynację programu „LISTEN TO THE VOICE OF VILLAGES” – „Posłuchaj głosu wsi”.
·Zorganizowano podróż studyjną na teren LGD Żywiecki Raj dla członków LGD Dolina Stobrawy
14112009582 [320x200].jpg IMGP0087 [320x200].JPG
 
·Wzięto udział w szkoleniu „Budowanie partnerstwa i kontaktów z innymi NGO, administracją publiczną biznesem” 23 listopada 2009r.
·Wzięto udział w szkoleniu: „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL
Rok 2010
 ·Wzięto udział w posiedzeniu grupy tematycznej ds. podejścia Leader – 12 stycznia 2010r.
·Wzięto udział w projekcie Fundacji Sendzimira, w ramach którego współorganizowano szkolenie dotyczące zarządzania doliną rzeczną i zrównoważonego rozwoju metodą ISIS.
·Realizowano następujące projekty: „Studnia wiedzy – edukacja na temat naturalnych zasobów wody”; „Listen to the voice of villages”; IBM – Reading Companion
·Wzięto udział w spotkaniu organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich dotyczącym planu działania KSOW na 2010r.
·Zgłoszono kandydaturę Pana Beniamina Godyli w konkursie „Złota Spinka 2010”
·Złożono ofertę realizacji zadania publicznego Konkurs na dotacje 2010do Gminy Kluczbork - Rozwój Kultury edycja nr I pn „Festiwal Kultur Krasków 2010”.
·Podpisano umowę partnerską ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” w ramach realizacji projektu pn. „Zawód ochroniarz”.
·Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania publicznego „Kwitnące opolskie - kreowanie pozytywnego wizerunku regionu”
·Wzięto udział w spotkaniu organizowanym przez KSOW dla przedstawicieli LGD – 11-12 marca Staniszcze Wielkie.
·Złożono wniosek w konkursie na Lokalne Organizacje Grantowe w ramach Programu „Działaj Lokalnie”
·Zgłoszono kandydaturę Adama Ulbrycha na członka Rady Nadzorczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
·Wzięto udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach.
·Pozytywnie rozpatrzono ofertę złożoną do Akademii Rozwoju Filantropii w dzialaj lokalnie.jpgPolsce i wybrano nasze stowarzyszenie, jako Lokalną Organizację Grantową w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, wzięto udział w szkoleniu dla nowych LOG.
 
·Wzięto udział w szkoleniu „Budowa marki w turystyce wiejskiej”.
·Otrzymano dotację w ramach zadania publicznego „Kwitnące opolskie – kreowanie pozytywnego wizerunku regionu” na realizację projektu „Opolska Łąka”
·Zorganizowano podróż studyjną członków LGD do wsi tematycznych w województwie zachodniopomorskim.
·Wzięto udział w szkoleniu: „Sposoby i metody skutecznego aktywizowania społeczności lokalnej” organizowanym przez KSOW.
·Wzięto udział w podsumowaniu VI Edycji Programu Działaj Lokalnie oraz w Gali Dobroczyńca Roku.
·Uczestniczono w spotkaniu informacyjnym dot. Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
·Współorganizowano Międzynarodowe Spotkanie Odnowy Wsi, w dniach 27-30 maja 2010r. na Węgrzech.
 
DSC04677 [320x200].JPG DSC04645 [320x200].JPG
 
·Otrzymano dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu
„Po bezdrożach wiedzy”.
·W dniach 13-19.06.2010r. goszczono grupę młodzieży z Ukrainy w ramach realizacji projektu partnerskiego „Studnia Wiedzy”.
·Wzięto udział w warsztatach w Trento w związku z realizacją projektu „Listen to the voice of villages”.
·Wzięto udział w szkoleniu „Dobre praktyki w działaniach Lokalnych Grup Działania” na terenie LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi.
·Współorganizowano Święto Kołocza Śląskiego, które odbyło się 26.06.2010r.
·Podpisano umowę partnerską ze stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Maciejów „Miodowa Kraina” w ramach realizowanego przez nich projektu finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
·W czerwcu realizowano następujące projekty: „Studnia wiedzy – edukacja na temat naturalnych zasobów wody”; „Listen to the voice of villages”; Program dotacyjny „Działaj Lokalnie”, Projekt „Opolska Łąka”; IBM – Reading Companion, „Po bezdrożach wiedzy” - FIO.
·Wzięto udział w Jarmarku Lokalnych Grup Działania organizowanym przez LGD „Kraina Dinozaurów”.
·Zorganizowano spotkania informacyjne w 5 gminach dotyczące zasad udziału
w konkursie grantowym w ramach programu „Działaj Lokalnie VII”.
 
DSC05029 [320x200].JPG DSC05059 [320x200].JPG
 
·Wzięto udział w szkoleniu w ramach projektu pn. „Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie”.
·Uczestniczono w szkoleniu „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach osi 4 Leader PROW.
·Poparto wniosek Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w województwie opolskim.
·Kompleksowa organizacja podróży studyjnej wraz ze szkoleniem dla Agencji Rozwoju Regionalnego z Częstochowy w dniach 26-27.08.2010r.
·Uczestniczono w Jarmarku Ziemi Kluczborskiej
·Wzięto udział w podróży studyjnej dla przedstawicieli LGD na teren województwa śląskiego
·Koordynacja podróży studyjnej dla grupy uczestników z Olsztyna.
·Uczestniczono w II Opolskich Targach Organizacji Pozarządowych.
·Zadeklarowano chęć uczestnictwa w projekcie „Natura 2000 pod Kluczborkiem” realizowanego przez stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych
·Zorganizowano „Festiwal Kultur Krasków 2010”.
·Uczestniczono w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym współpracy Gminy Kluczbork
z organizacjami Pozarządowymi w roku 2011.
·Wzięto udział w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym poświęconemu aktualnym zagadnieniom związanym z wdrażaniem działań Osi IV nt. „Nowych zasad funkcjonowania lokalnych grup działania od roku 2011”
·Wzięto udział w szkoleniu „Finanse i księgowość dla podmiotów ekonomii społecznej”
·Uczestniczono w konferencji: „Nowe technologie oraz dobre praktyki w zakresie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Biogazownie.”
·Podpisano deklarację współpracy z Centrum Rozwiązań Systemowych na realizację projektu: ”Ochrona Łąk w Dolinie Stobrawy”.
·Otrzymano nagrodę Burmistrza Kluczborka „Kluczborskie Baszty 2010” za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
 
 
 
logo_basz.jpg  DSC_0436.jpg
 
·Uczestniczono w konferencji „Dobre praktyki w realizacji Osi IV PROW 2007-2013. Wyzwania przed LGD w nowym okresie programowania 2014-2020” w dniach 23-24 listopada 2010 w Pawłowicach.
·W dniu 27.11.2010 r. zorganizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych i lokalnych liderów pn. ”Aspekty prawne III sektora”.
·Wzięto udział w uroczystym podsumowaniu projektów ”Od zabawy do sedna sprawy ”, oraz ”Miejsce Wypoczynku- Zielona Sala Oazą Spokoju Dla Każdego”” realizowanych w Budzowie i Uszycach w ramach Działaj Lokalnie VII.
·Uczestniczono w warsztatach z tworzenia wsi tematycznych realizowanych w ramach programu ”Listen to the voice of villages”. Warsztaty odbyły się w Maciejowie oraz w Markotowie, a prowadzone były przez dr Wacława Idziaka
 
 DSC06285.JPG DSC06289.JPG
 
·Zorganizowano konkurs plastyczny „Wiejskie Klimaty” dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z obszaru LGD.
·W dniu 13 grudnia 2010 r. wzięto udział w szkoleniu nt. "Ewaluacja i monitoring
w Lokalnych Grupach Działania - analiza systemu wskaźników postępu realizacji działań LSR" 
·Przeprowadzono spotkanie sieciujące dla realizatorów projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.
·Zorganizowano uroczystą galę podsumowującą konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Wiejskie Klimaty”, podczas której ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu.
 
DSC_0265 [320x200].JPG DSC_0318 [320x200].JPG
 

 

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg