Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Małe Projekty

 

 

INFORMACJA O NABORZE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” z siedzibą
w Kujakowicach Górnych, przy ulicy XXX-lecia 5, biuro: Kluczbork; Rynek 1, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” wniosków o przyznanie pomocy w ostatnim naborze, w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:
I. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” na następujące przedsięwzięcia:
P2 Tworzenie i rozwijanie produktów lokalnych oraz wspieranie tradycji rzemieślniczych.
P6 Organizacja imprez i spotkań integracyjnych.
P9 Rozwój szlaków turystycznych i edukacyjnych.
P10 Budowa, modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie infrastruktury
·                    Termin składania wniosków: 05.05.2014 r. – 19.05.2014 r.
·                    Limit dostępnych środków: 233 634,12 zł

·                    Beneficjenci:  
1) osoba fizyczna, która:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej "LSR", lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo
2) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 
II. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na przedsięwzięcie:
P12 Wspieranie rozwoju, rozwój przedsiębiorczości zgodne z wizją rozwoju obszaru LGD
·                    Termin składania wniosków: 05.05.2014 r. – 19.05.2014 r.
·                    Limit dostępnych środków: 187 737,89
·                    Beneficjenci: osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność, jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartość w zł 2 mln euro.
III. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na przedsięwzięcie:
P10 Budowa, modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie infrastruktury.
·                    Termin składania wniosków: 05.05.2014 r. – 19.05.2014 r.
·                    Limit dostępnych środków: 326 301,78
·                    Beneficjenci: Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 - które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR Lokalnej Grupy Działania: „Dolina Stobrawy” - lub prowadzą działalność na tym obszarze.
·                    Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Kluczbork, Rynek 1 (Ratusz), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
·                    Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane sąw biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” lub telefonicznie pod numerem 530 111 550.
·                    Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty: wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, udostępniane są w biurze LGD: „Dolina Stobrawy”, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VII piętro oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD: „Dolina Stobrawy” www.archiwum.dolinastobrawy.pl
·                    Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
- zdobycie minimum 4 punktów w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru dla działania „Małe Projekty”
- zdobycie minimum 6 punktów w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
- zdobycie minimum 3 punktów w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
- zgodność projektu z Lokalną Strategia Rozwoju.
 
Ze względu na zbyt duży plik wniosku o przyznanie pomocy, nie możemy go umieścić na stronie. 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem w celu wysłania wniosku pocztą elektroniczną. 
 
ZałącznikWielkość
KRYTERIA WYBORU.doc192 KB
formularz_informacji_prze.doc222.5 KB
IW_7z.pdf1.19 MB
LSR Dolina Stobrawy (aktualizacja).pdf1.41 MB

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg