Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

PROW 2007-2013

prow2.jpegProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (ROW). Dokument określa cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane działania dotyczące tej problematyki.

 PROW jest końcowym elementem procesu programowania zorganizowanego zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany jest dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich na poziomie UE, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana jest strategia krajowa ROW, która przekłada priorytety wspólnotowe na sytuację w kraju. Głównym narzędziem realizacji strategii jest właśnie PROW.
Dokumenty podobne do PROW przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (tak jak to mam miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest kilka różnych programów dla poszczególnych regionów jednolitych pod względem problemów ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych. Założenia i zakres PROW na lata 2007-2013 są efektem, zgodnie z którą nastąpi połączenie instrumentów finansowych rozwoju obszarów wiejskich, w obecnej perspektywie realizowanych w dwóch programach – PROW i SOP Rolnictwo i finansowanych z odrębnych źródeł tj. funduszy strukturalnych oraz środków przeznaczonych na Wspólną Politykę Rolną.
Biorąc pod uwagę problemy i wyzwania, przed jakimi stoją obszary wiejskie, wyznaczono główne cele nowej polityki PROW 2007-2013:

Cel 1: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację,

Cel 2: Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią,

Cel 3: Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej.

Każdemu z celów głównych polityki odpowiada oś priorytetowa obejmująca odpowiednie instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Każdej z osi priorytetowych przyporządkowano specyficzne instrumenty, zarówno obecnie funkcjonujące, jak i nowe. Część instrumentów poddano modyfikacji. Warunki wdrażania działań zostały uproszczone i lepiej dostosowane do osi priorytetowych. Niektóre z wymienionych działań będą wdrażane w okresie krótszym, niż cały okres programowania, czyli do 2013 r. Kraje członkowskie nie musza wdrażać wszystkich wymienionych w rozporządzeniu działań, a jedynie wybrać najbardziej odpowiednie do własnych potrzeb i warunków.

 

 

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg